POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU slucham.app

 


A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy Politykę Prywatności, w której wyjaśniamy i informujemy o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.

2. W ramach Serwisu przetwarzamy dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub przed zarejestrowaniem konta w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.


B. DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:

 

Administrator, Agencja Słucham – oznacza firmę Agencja Słucham Marta Niemira  z siedzibą w Warszawie, 00-730, przy ul. Huculskiej 6a/8/40, będącą administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, o których mowa w Polityce,

Konto – oznacza indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, którego utworzenie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu; warunkiem zarejestrowania Konta w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszej Polityki,

Plik cookie (cookies) – oznacza mały plik (pliki) z literami i cyframi pobieranymi na komputer Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych; pliki cookie działają jak wirtualne klucze do drzwi, odblokowując pamięć komputera i umożliwiając stronie internetowej rozpoznawanie Użytkowników powracających do witryny poprzez otwarcie drzwi do różnych treści lub usług; sam plik cookie nie zawiera informacji, ale gdy jest analizowany przez konkretną przeglądarkę, może pomóc stronie internetowej poprawić świadczoną usługę,

Polityka, Polityka Prywatności – oznacza niniejszą Politykę Prywatności,

RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Serwis – oznacza stronę internetową Agencja Słucham udostępnioną Użytkownikom pod adresem internetowym: www.slucham.app

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe Agencja Słucham przetwarza w związku z korzystaniem z Serwisu.


C. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

PRZEZ Agencję Słucham

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Agencja Słucham.

2. W wyniku korzystania z Serwisu Agencja Słucham może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: nazwa Użytkownika oraz adres mailowy – jako dane niezbędne do założenia Konta w Serwisie. Ponadto możemy przetwarzać historię złożonych zamówień Użytkownika w Serwisie oraz złożonych w Serwisie reklamacji.

3. Zapewniamy Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu utworzenia Konta oraz uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie i utworzenie Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia Konta lub skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

4. Zakres danych osobowych koniecznych do przekazania przy rejestracji Konta jest podany w miejscu rejestracji Konta. Po rejestracji Konta lub po zalogowaniu na swoje Konto, Użytkownik w dedykowanej zakładce może podać dodatkowe dane osobowe, które mogą ułatwić korzystanie z Serwisu.

5. Informacje o Użytkowniku otrzymujemy także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione w Serwisie (informacja o statusie płatności za usługę).

7. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT (w tym zwłaszcza Better Media Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, KRS numer: 0000721791), agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa powszechnego, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. W związku z wykorzystywaniem przez Agencję Słucham w działalności marketingowej narzędzi dostarczanych przez Google Inc., dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami prawa powszechnego o ochronie danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG, zapewniają: stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską, zgodnie z właściwymi odnośnymi przepisami prawa i innymi regulacjami, oraz staranna analiza każdego przypadku przekazywania danych poza EOG. Administratorem danych Użytkownika w takim wypadku jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin Country Ireland, e-mail googleirelandlobbyingreturn-external@google.com. Zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności Google.


D. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Agencja Słucham przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

a.     świadczenia usług – przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach w Serwisie. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (akceptacja regulaminu Serwisu),

b.     działania marketingowe i polepszanie usług – przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, w tym dopasowywanie treści do zainteresowań Użytkowników. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Agencję Słucham, tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań Użytkowników) w zakresie w jakim na te działania nie jest niezbędna zgoda Użytkownika,

c.      wysyłanie newslettera Agencji Słucham – możemy wysyłać Użytkownikom bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi Agencji Słucham] lub Serwisu. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od Agencji Słucham),

d.     realizacja obowiązków prawnych Agencji Słucham – przetwarzamy dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązków prawnych Agencji Słucham), np. związanych z rozliczeniem płatności, wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.

e.     zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu – przetwarzamy dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez Agencję Słucham oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Agencji Słucham, tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług),

f.       obsługa zapytań Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisu – przetwarzamy dane osobowe w celu rozpatrywania reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisu, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisu oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych. Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową na usługę) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Agencji Słucham, tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług),

g.     dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami – w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Agencja Słucham może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Agencji Słucham, tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

 

E. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Strony trzecie (tj. partnerzy Agencji Słucham) mogą mieć dostęp do stron internetowych Agencji Słucham w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które za zgodą Użytkownika, pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika i jego/jej preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu (profilowanie). W tym zakresie Partnerzy Agencji Słucham są administratorami danych osobowych Użytkownika niezależnymi od Agencji Słucham i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do Agencji Słucham].

2. Agencja Słucham może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnego, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Agencję Słucham

3. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Agencja Słucham w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu, operatorzy płatności w przypadku odpłatnego korzystania z Serwisu, domy mediowe, które mogą uzyskiwać dostęp do zagregowanych danych zbieranych za pomocą plików cookie w celu planowania strategii marketingowej). W takich przypadkach Agencja Słucham zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Agencja Słucham może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące między innymi liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te nie pozwalają jednak na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO.


F. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Agencję  Słucham w ramach Serwisu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych – na wniosek Użytkownika, Agencja Słucham potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym przypadku Użytkownik ma dostęp do danych osobowych, jakie przekazał Agencji Słucham za pośrednictwem Konta,

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Agencji Słucham ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym przypadku Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem Konta,

c) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie. W takim wypadku wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem,,

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w określonych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Agencji Słucham usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Agencję Słucham (np. gdy dane są już zbędne do świadczenia na rzecz Użytkownika usług przez Agencję Słucham). Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie w jakim, przetwarzania wymagają przepisy prawa lub występują nadrzędne interesy Agencji Słucham,np. związane z zaległą płatnością lub bezpieczeństwem Serwisu ,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może żądać od Agencji Słucham czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych w określonych sytuacjach (np. twierdzi, że jego dane są nieprawidłowe, żąda wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia). Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych,f) prawo żądania przeniesienia danych osobowych – w określonych przypadkach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem lub na podstawie zgody, gdy dane są przetwarzane w systemach informatycznych) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję Słucham w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, ze względu na jego szczególną sytuację, lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.


G. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Agencja Słucham przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez określony czas, tj. czas niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, aby nie było możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

2. Dane przechowywane w związku z realizacją umowy będą przechowywane do czasu jej zakończenia, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa (tzn. podatkowymi i rachunkowymi.

 

3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

4. Dane przetwarzane w celach związanych z zapewnieniem poprawnego działania Serwisu, badaniem zainteresowań użytkowników, budowania statystyk będą niezwłocznie anonimizowane.

5. Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. związane z reklamacjami, rękojmią) będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub ich zaspokojenia.

 

H. PLIKI COOKIES

1. Serwis stosuje Pliki cookie, które zawierają:

a) nazwę serwera, z którego Plik cookie został wysłany,

b) okres istnienia Pliku cookie,

c) wartość Pliku cookie (zwykle losowo wygenerowana unikatowa liczba).

2. Serwis, który wysłał Plik cookie, używa tego numeru do rozpoznawania Użytkownika po powrocie do witryny lub przeglądania ze strony na stronę. Tylko Serwis, który wysłał Plik cookie, może odczytać, a zatem użyć tego Pliku cookie.

3. Agencja Słucham używa Plików cookie, w następujących celach:

a) pomoc Użytkownikom w zakresie skutecznego poruszania się po Serwisach, w tym zapisywania preferencji i ustawień,,

b) analiza aktywności w Serwisie i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie Agencji Słucham,

 

 

5 Wykorzystanie cookies::

a) Pliki cookie, które umieszczamy, umożliwiają nam między innymi dostosowanie formatu wyświetlania naszych treści i Serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, ⎯ rozpoznawanie urządzenia Użytkownika, aby zapamiętać preferencje i ustawienia Użytkownika, analizę ruchu na stronach internetowych Agencji Słucham w celu tworzenia statystyk potrzebnych do ulepszania oferowanych usług. W tym celu Agencja Słucham współpracuje z Google Inc., będącym dostawcą skryptów analitycznych, Google Analytics oraz Google Firebase, na podstawie stosownych umów zawartych między Agencją Słucham a Google Inc. lub podmiotami powiązanymi z Google Inc. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania danych za pośrednictwem skryptów Google Analytics, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics,

b) Agencja Słucham

b) firmy zarządzające przestrzenią reklamową Agencji Słucham, które mogą umieszczać Pliki cookie w przestrzeniach reklamowych Agencji Słucham w celu umożliwienia firmie zarządzającej między innymi sporządzanie statystyk, dostosowanie zarządzanych przez nią przestrzeni reklamowych do preferencji wyświetlania na urządzeniu, dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem przestrzeni reklamowych do wzorców przeglądania i lokalizacji geograficznej.


I. RODZAJE I CZAS TRWANIA PLIKÓW COOKIE

1. Serwis może korzystać z kilku rodzajów Plików cookie, w tym:

a) sesyjnych Plików cookie, które są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej,

b) trwałych Plików cookie, które są ponownie aktywowane po powrocie na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do chwili ich wygaśnięcia (co ma zwykle miejsce po 12 miesiącach),

c) bezpiecznych Plików cookie, które są przesyłane za pośrednictwem szyfrowanego połączenia HTTPl; podczas ustawiania Pliku cookie atrybut Secure instruuje przeglądarkę, że Plik cookie powinien być zwracany do aplikacji jedynie za pośrednictwem połączeń szyfrowanych,

d) Plików cookie podmiotów trzecich, które są umieszczane na dysku twardym przez witrynę internetową z domeny innej niż ta, którą odwiedza Użytkownik. Pliki cookie innych podmiotów są ustawione tak, aby witryna mogła zapamiętać coś o Użytkowniku w późniejszym czasie. Te Pliki cookie są ustawiane przez podmioty trzecie, a Agencja Słucham nie kontroluje sposobu ich ustawiania,

e) Pliki cookie SameSite, które pozwalają serwerom twierdzić, że Plik cookie nie powinien być wysyłany wraz z żądaniami między witrynami, co zapewnia ochronę przed atakami fałszerstwa żądań między witrynami, przy czym pliki cookie SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

2. Użytkownik może określić sposób ustawiania Plików cookie na swoim urządzeniu i odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki.


J. WYRAŻENIE ZGODY LUB SPRZECIWU

NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIE

1. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw odnośnie do przetwarzania Plików cookie w miejscu wskazanym na stronie internetowej Serwisu.

2. Jeśli Użytkownik nie odmówi lub nie wyłączy Plików cookie, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez Agencję Słucham i strony trzecie wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ich polityki prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Plików cookie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Agencję Słucham i Google (np. w związku z usługami Google, o których mowa w Polityce).


K. DODATKOWE INFORMACJE

O PLIKACH COOKIE

Dodatkowe informacje o Plikach cookie oraz narzędzia do zarządzania Plikami cookie są dostępne na następujących stronach internetowych:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl



L. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Słucham zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa Użytkownicy nie powinni udostępniać swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim. Rekomendujemy korzystać z opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych w Serwisie.



 

 

 

 

 

 

M. DANE KONTAKTOWE

 

Administrator danych osobowych: Agencja Słucham Marta Niemira  z siedzibą w Warszawie, 00-730, przy ul. Huculskiej 6a/8/40, NIP: 1251264004], REGON: 369290414,

 

Kontakt w sprawach dotyczących Polityki prywatności, wykorzystania cookies, skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO oraz innych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych - e-mail: kontakt@agencjaslucham.pl

 

 

 

 

 

N. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa powszechnego lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie lub związane z rozwojem funkcjonalności serwisów Agencji Słucham będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Agencji Słucham lub w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikom, posiadającym Konto w Serwisie.

 

Kontakt na potrzeby korzystania z Serwisu, składania reklamacji możliwy jest pod adresem: kontakt@agencjaslucham.pl

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 30.08.2022 r.